کارگاه تحکیم بنیان خانواده برنامه 1401

کارگاه تحکیم بنیان خانواده

دوره اول :
زمان : ۲۴ و ۲۵ فروردین
موضوع:مهارت افزایی سبک زندگی خانوادگی
مدرس : دکتر اطهر دامن کشان

دوره دوم :
زمان : ۲۱ الی ۲۹ خرداد
موضوع :ظرفیت سازی و رشدیافتگی خانواده 

مدرس : دکتر وحیده صلاحی

دوره سوم :

زمان : ۱۹ الی ۲۴ شهریور
موضوع : متعاقبا اعلام میگردد
مدرس : متعاقبا اعلام میگردد

دوره چهارم:
زمان : ۱۴ الی ۲۵ آبان
موضوع : متعاقبا اعلام میگردد
مدرس : متعاقبا اعلام میگردد.

دوره پنجم:
زمان : ۲۱ الی ۲۵ اسفند
موضوع : متعاقبا اعلام میگردد.
مدرس : متعاقبا اعلام میگردد.

اسکرول به بالا