امضا تفاهم نامه همکاری میان مرکز اسلامی فاطمیه وانجمن علمی- ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ​

به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی فاطمیه در چارچوب اصل ضرورت همکاری های علمي وفرهنگي بین انجمن های علمي و مراکز مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرایي جهت بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل، به ویژه به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی رشته های علوم انساني در کشور این تفاهمنامه فیمابین .همایش ملی ریحانه النبی (مرکز اسالمی فاطمیه) به نمایندگي سیدعلی موسوي وانجمن علمی- ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به نمایندگی فروغ پارسا رئیس هیئت مدیره، با اهداف زیر به مدت 5 سال منعقد گردید.

 -همکای در طراحي و اجرای طرح های پژوه شي با مو ضوع شخ صیت بانو فاطمه سلام الله علیها

-همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشي، نشستها، جوایز علمي و سایر گردهمآیي های فرهنگي پیرامون تبیین شخصیت بانو فاطمه سلام الله علیها

اسکرول به بالا