فاطمه و ما

‎فاطمه و ما

‎دردانه هستی فاطمه زهرا سلام الله علیها را میتوان از مناظر متفاوت و در قاب های گوناگون دید، قرآن کریم اولین تابلو زیبایی است که درخشش چهره فاطمه را به نمایش گذاشته است.

‎در این قاب زیبا خداوند متعال  فاطمه را خیر کثیر ،و پیامبرش را به خاطر دریافت چنین عطیه ای فرهمند و فرخنده ،به انجام مناسک نیایش و  قربانی فراخوانده است : «انا اعطیناک الکوثر (1) فصل لربک وانحر (2) ان شانئک هو الابتر» (3)

‎خداونددر گوشه دیگر این تابلو نفیس وجود نازنین فاطمه و دیگر اعضا بیت شریف پیامبر را پاکیزگانی معرفی می کند که اراده خدا بر دوری آنان از هرگونه رجس و پلیدی تعلق گرفته است «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» در گوشه دیگر ,نمادی از بلندی روح وپاکیزگی درونی این انسان.  با بیان گوشه ای از کارنامه مردم مدارانه او به نمایش می گذارد ( “و یطعون الطعام علی حبه مسکینا  و یتیما  اسیرا”.)

 

‎فاطمه و فرزندانش روزه دارانی بودند که در سه روز متوالی روزه داری قوت ساده ی افطار خود را به سه فرد از گرفتاران و درماندگان جامعه تقدیم داشته و این بخشش ایثارگرانه را صرفا  با نگاه به رضا ومحبت خداوند انجام گرفته، نه برای اینکه پاداشی دریافت کنند یا از سپاس و قدرشناسی دیگران بهره مند شوند(انما نطعمکم لوجه الله لا نرید ممکن جزاء ولا شکورا )

در این تابلو زیبای عقل وعاطفه نواز قرآنی ‎منظره ای که خداوند متعال از چهره تابناک فاطمه به نمایش گذاشته است ،فاطمه را خیر فراوان ، پاکیزه از هرگونه رجس  و ناپاکی ،و ایثارگری که درد مردم و طبقات نیازمند جامعه را داردبدون اینکه نگاهی به مزد و پاداش  و حتی سپاس و قدرشناسی داشته باشد معرفی و خدا خود میداند که این تابلو چقدر زیبا و دوست داشتنی است.

‎در قاب دیگر ،فاطمه از منظر پیامبر بزرگ اسلام دیده می شود،  آن انسان والا که هرگز از روی هوا و هوس سخنی نمی گوید.

‎سیمای پرفروغ فاطمه را اینگونه ترسیم می کند «فاطمه بضعه منی»

‎فاطمه پاره وجود من است یا در گوشه دیگر این تابلو می بینیم که پیامبر خدا فاطمه را اینگونه به تصویر کشیده است (ان الله یغضب لغضب فاطمه ویرضی لرضاها..)خشمگینی فاطمه خشم خدا و رضا و خشنودی فاطمه عامل رضایتمندی و خشنودی خدا خواهد بود.

‎در این قابی که پیامبر از چهره فاطمه به دست دارد پیوستگی فاطمه با خدا و رسول او به روشنی دیده می شود. او پاره ای از وجود پیامبر است، چنانچه اذیت و آزاری متوجه او شود مستقیماً این آزار و اذیت به پیامبر منتقل می شود و با خدای خود چنان پیوند خورده است که خشم و خشنودی او مستقیماً به خشنودی یا ناخشنودی خدا منتهی خواهد شد.

بنابراین بر اساس تابلو ی که خدا و رسول از چهره فاطمه ترسیم کرده اند فاطمه خدایی ترین زن تاریخ و برترین رسالت به دوشی است که خشم وخوشنودیش خشم وخوشنودی خدا است وبا آخرین پیام آور  توحید ورستگاری و خاتم پیامبران  چنان همراه و همسو است که پاره ی وجود او شناخته می شود.

‎و اما قاب سوم تابلو متنوع و گسترده ای است که بازگو کننده ،نگاه و منظر صحابه پیامبرو تابعین ،عالمان و فرهیختگان ،شعرا ،و ،ادبیان و سخن سرایان ،وهمچنین علاقمندان و شیعیان وشیفتگان راه و رسم فاطمه و پیروان آن حضرت است.

‎این تابلو بسی  رنگارنگ ومتنوع است و نشانی از تنوع نگاه ها و برداشت ها و انتظارات مردم در طول سالها و قرنها  در بردارد براساس این تابلوانسان ها به فراخور توانایی های معرفتی خویش ،حقیقت فاطمه را دریافته ودر این تابلو حضور می یابند.

‎ عده ای فاطمه را دردانه رسول و از این جهت او را شایسته ستایش می دانند، عده ای او را انسانی پاک و منزه ، مادری مهربان ،و همسری وفادار می شناسند ،و این ویژگی ها امتیاز ستایش برانگیز او تلقی میشود. گروهی چهره قدسی و نورانی او ،بی توجهی به دنیا و عبادت و خداخواهی او را در این تابلو پر رنگ می بینند ، حق طلبی و دفاع جانانه او از حریم ولایت را عده ای منشا ستایش خود از فاطمه میبینند . گروهی از عالمان و فرهیختگان در قاب ذهنی خویش زنی را می بینند که در مسجد پیامبر در میان جمع کثیری از مهاجران وانصار چنان خطبه ای انشاء می کند که مالامال از معرفت ،و تبین عالمانه اصول ومحکمات  اندیشه اسلامی و بیان روشنی از فلسفه و اهداف جز ءبه جز ءمعارف اصلی و فرعی اسلام و مکتب پر فروغ محمدی است از منظر اینان بعد از شخص پیامبر ، زهرا اولین درس آموخته این مکتب است که به بهانه دفاع از حق خویش یک دوره کامل دین شناسی ارائه کرده و جایی برای انحراف عقیده و تحریف باورهای دینی باقی نگذاشته است. این عده از علماو فرهیختگان فاطمه را نسخه بی بدیل حقیقت محمدی و میراث دار حقیقی اندیشه و عمل او شناخته و در تابلو ذهن خود او را نماد علم و عمل پیامبر تلقی می کنند.

‎ در گوشه دیگر این تابلومردمانی می بینیم که قاب ذهنی خود را پر کرده از زیبایی های چهره قدسی وآسمانی  فاطمه، به حضرتش عشق میورزند ومحبت اورا  سرمایه وتوشه راه آخرت خود قرار میدهند اینان انتظار خود را در  قالب شفاعت او محدود و جز اشک ریختن بر مظلومیت و تاسف خوردن بر ناروائی هایی که بر او رفته است گامی فراتر نرفته اند گرچه این عشق و ارادت در کنار باورهای عالمانه ای که فاطمه رانسخه اصیل اندیشه وعمل پیامبر  میداند باعث شده است تا نام و یاد فاطمه (ع) به بلندای تاریخ جاودانه و ماندگار شود اما یک نکته تاسف بار در این قاب عاشقانه وجود دارد که با آفات سطحی نگری غلو وپیرایه های ناهمگن با شخصیت آن  تالی پیامبران همراه شده است در این بخش از تابلو علاوه بر سطحی نگری آفت دیگر ی نیز دیده می شود و آن سودجویی ها و کاسب کاریهای عده ای است که از عشق ناب وسوزان ارادتمندان آن حضرت استفاده  کرده و دنیای خود را با توسعه  پیرایه ها و تعمیق سطحی نگری ها جستجو کرده و می کنند.

‎ برماست که با ژرف اندیشی در دو تابلو ‌وقاب زیبایی که خدا و رسول او برای ترسیم چهره فاطمه ارائه کرده اند با چاشنی عشق و ارادت در کنار عالمان و فرهیختگانی که آگاهی بخشی و اوج معرفت افزایی حقیقت فاطمی را در قاب باورهای خود پر رنگ کرده اند قرار بگیریم. ارادتمان به فاطمه را ، پلی برای رسیدن به قله انسانیت که فاطمه مظهر آن است قرار دهیم ، او را اسوه خود قرار داده و باور کنیم که نیازمند شفاعت هدایت گرایانه زهرا در این جهان قبل وپیش از نیازمان به شفاعت آن جهانی ، آن حضرت هستیم چرا که شفاعت زهرا یعنی تربیت زهرایی و فاطمی و گام نهادن  در مسیری که او گام نهاده است اگر این نوع شفاعت نصیب حالمان شود می توانیم امیدواری کامل داشته باشیم که شفاعت

‎ آن جهانی حضرتش نیز نصیبمان ن  خواهد بود و اگر در این جهان الگویی غیر از فاطمه و اسوه ای  جز اوداشته باشیم چگونه انتظار شفاعت آن جهانی او را خواهیم داشت.

‎به اعتقاد نویسنده این سطور مرکز اسلامی فاطمیه که افتخار بهره گیری از نام آن حضرت را دارد و دست اندرکاران و همراهان این بنای معرفت بنیان باید بستری فراهم آورند که زنان و مردان ما الگو گیریهای خرد ورزانه از راه و رسم فاطمه زهرا را بر هر راه و طریقی دیگر ترجیح داده عشق و ارادت به آن حضرت رامعبری برای درک هرچه بهتر حقیقت فاطمی قرار دهند

‎مرکز اسلامی فاطمیه  که نقشه راه خودراتعمیق وبسط و گسترش فرهنگ اسلامی از منظر زهرای اطهر قرار داده است بایدبکوشدبا دعوت… از علما، پژوهشگران  اندیشه ورزان ،شعرا ، نویسندگان و ادیبان هدف گرا،ودریافت  آثار علمی پژوهشی وادبی آنان زهرای اسوه را به عاشقان و دلباختگان آن 

‎حضرت و همگان معرفی نماید

 

خداوندا به مامعرفت وشناخت حقیقت فاطمی وتبعیت از راه رسم آن حضرت عنایت بفرما (آمین)

 

عالم صدف است و فاطمه گوهر  اوست 

گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست

در فضل وشرافتش همین بس که زخلق

احمد پدراست ومرتضی همسر اوست

سید عبد الواحد موسوی

اسکرول به بالا