اعطاء چهارمین نشان مفاخر فارس به استاد صدرا ذوالریاستین
شیراز تابستان 96
اسکرول به بالا